«قانون مورفی» در ۷۲ روز اکران؛ ۹میلیارد و ۸۸۰ میلیون
«پارادایس» در ۵۱ روز اکران؛ ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون
«آشغال‌های دوست داشتنی» در ۳۰ روز اکران؛ ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون
«تخته گاز» در ۶۵ روز اکران؛ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون
«دزد و پری (۲)» در ۷۹ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۹۱۰ میلیون
«هت تریک» در ۳۰ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۵۵۰میلیون
«جن زیبا» در ۳۰ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۱۵۰میلیون
«ماموریت غیرممکن» در ۳۰ روز اکران؛ ۵۱۰میلیون
«سوءتفاهم» در ۳۰ روز اکران؛ ۳۶۰ میلیون
«ترانه» در ۵۱ روز اکران؛ ۲۸۰ میلیون
«ضربه فنی» در ۳۰ روز اکران؛ ۱۲۰ میلیون
«سندباد و سارا» در ۵۸ روز اکران؛ ۱۰۰ میلیون
«بهشت گمشده» در ۱۶ روز اکران؛ ۵۰ میلیون
«قرارمون پارک شهر» در ۳۰ روز اکران؛ ۲۶ میلیون
«دایان» در ۱۶ روز اکران؛ ۱۰ میلیون