Tag Name

به ایجاد بازار سیاه کاغذ کمک نکنید!

به ایجاد بازار سیاه کاغذ کمک نکنید!

مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» نسبت به سودجویی و ایجاد رانت در صورت تخصیص ارز ...

به کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی ندهید!

به کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی ندهید!

بحران کمبود کاغذ از اواسط پاییز سال ۹۶ آغاز و باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان ...

اما و اگرهای اکران نوروزی سینماها/ رانت در اکران نوروزی سینماها بیداد می‌کند

اما و اگرهای اکران نوروزی سینماها/ رانت در اکران نوروزی سینماها بیداد می‌کند

کیوان امجدیان: اکران نوروزی سینماها یک امتیاز است و نباید رانتی باشد.

اما و اگرهای اکران نوروزی سینماها/ رانت در اکران نوروزی سینماها بیداد می‌کند

اما و اگرهای اکران نوروزی سینماها/ رانت در اکران نوروزی سینماها بیداد می‌کند

کیوان امجدیان: اکران نوروزی سینماها یک امتیاز است و نباید رانتی باشد.